Obchodné podmienky

CK Matchtravel s.r.o

Michalovská 5B

04011 Košice

IČO: 46155490 DIČ: 2023267147

zapísaná v obchodnom registri  Okr. súd Košice I, odd. Sro, vl. č. 27676/V


                                                                                                               VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Matchtravel s.r.o sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou CK Matchtravel s.r.o IČO 46155490 so sídlom Michalovská 5B, Košice. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú cestovná kancelária CK Matchtravel s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu.


I.ZMLUVNÉ VZŤAHY

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou CK Matchtravel s.r.o - ďalej len CK - a objednávateľom (fyzickou alebo právnickou osobou) vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu.

Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi a všetkým ďalším účastníkom zájazdu (ďalej len objednávateľ) obstará vopred dohodnuté služby cestovného ruchu (ďalej len zájazd).

Potvrdením zmluvného vzťahu sa objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu za zájazd.

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré uviedol za seba a aj za ostatných účastníkov zájazdu do zmluvy o obstaraní zájazdu.


II. CENA ZÁJAZDU

Cena zájazdu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CK. Ceny jednotlivých zájazdov a súvisiacich služieb sú uvedené v cenníku katalógu, príp. na stránke www.matchtravel.sk

V základnej cene zájazdu sú zahrnuté tie služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov ako služby, ktoré cena zahŕňa. Ostatné služby sú uvedené ako povinný alebo nepovinný príplatok.

CK si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu (nie však v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu), ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu Eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu, a to o sumu, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) písm. a) a b) oproti cene služieb alebo platieb zahrnutých v cene zájazdu, v prípade podľa ods. 2) písm. c) o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu.

Písomné oznámenie o zvýšení ceny odošle CK objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľovi tým nevzniká právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.


III. PLATOBNÉ PODMIENKY

CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu stanovenej v zmluve ako aj všetkých doobjednaných služieb k zájazdu pred ich poskytnutím.

Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

Objednávateľ je povinný pri podpise zmluvy uhradiť 100% ceny zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu.


IV. REZERVÁCIE

Objednávateľ môže uskutočniť rezerváciu telefonicky, písomne mailom na info@matchtravel.sk alebo vyplnením a odoslaním objednávky na stránke www.matchtravel.sk .

Rezervácia bude zrušená, ak nebude do 5 dní do CK doručená riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu a uhradená 100% cena zájazdu a všetkých doobjednaných služieb zájazdu.


V. ZMENY V PODMIENKACH ZMLUVY

Objednávateľ môže pred začatím zájazdu oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení a môže tak urobiť v lehote 30 dní pred začatím zájazdu. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, uvedie sa v návrhu aj nová cena.

Objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK do 5 dní od obdržania návrhu. Ak sa v tejto lehote objednávateľ nevyjadrí, pokladá sa za to, že s navrhovanou zmenou zmluvy nesúhlasí a od zmluvy odstupuje.

Objednávateľ má právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd v podobnej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť.

Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vráti.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a právo vyžadovať informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb.

CK najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytne objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe (ďalej len pokyny), ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, a to najmä:

a)spresnenie údajov ohľadom: ďalších platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu; údajov o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu; ubytovania, jeho názvu, polohy, kategórie a triedy, stupňa vybavenosti a hlavných charakteristických znakov, ak je súčasťou zájazdu; druhu, charakteristiky a kategórie dopravného prostriedku; údajov o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava; spôsobu a rozsahu stravovania, ak je súčasťou zájazdu,

b) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba, - meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,

c)všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb napr. letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania atď.

V prípade, že 7 dní pred začatím zájazdu objednávateľ ešte pokyny nemá, je povinný bezodkladne o tom CK informovať, aby bola zabezpečená náprava.

Ak objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neoznámi, že neobdržal pokyny, CK má za to, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplné.

Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť (poskytnutie pokynov) splní pri uzatváraní zmluvy.

CK je oprávnená uskutočniť počas zájazdu operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb vynútené okolnosťami alebo ak zistí, že nebude môcť zabezpečiť program a služby podľa zmluvy. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny.

Ak objednávateľ obdrží od CK v rámci obstarania zájazdu celoročnú permanentku (season ticket) na futbalový zápas, je povinný ju bezodkladne po skončení futbalového zápasu vrátiť CK. V prípade straty, poškodenia alebo nevrátenia celoročnej permanentky, členskej karty (season ticket, membership card) je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250 eur.


VII. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy (stornovať účasť na zájazde). Vtedy je povinný uhradiť CK zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou a CK vráti objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde a dôvodom jeho odstúpenia nie je porušenie povinností obstarávateľa, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť CK pokutu vo výške určenej nasledujúcim spôsobom:

a) za zrušenie zájazdu 30 dní a menej pred nástupom na zájazd – 100 % z ceny zájazdu

b) za zrušenie zájazdu 30 dní a viac pred nástupom na zájazd – 50 % z ceny zájazdu

c) zakúpenú vstupenku (členskú kartu), permanentku (season ticket) nemožno vykúpiť späť, vrátiť či vymeniť.

Obstarávateľ nezodpovedá za usporiadateľa ani za zmeny zápasu - podujatia a nie je povinný o tejto zmene objednávateľa informovať.

Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.

V prípade porušenia právnych predpisov (napr. pasových, colných a pod.) znáša objednávateľ všetky následky na vlastné náklady.

CK nenesie zodpovednosť za preloženie alebo zrušenie zápasu na ktorý bol zájazd objednaný. V takomto prípade ponúkne objednávateľovi náhradný program. Ak objednávateľ s takýmto programom nesúhlasí, CK je povinná vrátiť objednávateľovi sumu vo výške ceny nevyužitej služby. Ostatné dohodnuté služby ostávajú v platnosti.

CK môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím. Vtedy môže objednávateľovi ponúknuť iný zájazd v podobnej kvalite. Ak takýto zájazd ponúknuť nemôže, bezodkladne vráti objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala.

Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ ma právo na primeranú náhradu škody.


VIII. REKLAMÁCIE

CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.

Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam spísaný pri reklamácii.

CK sa zbavuje zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti, ak preukáže, že škodu nezavinil ona ani jeho dodávatelia služieb a že škoda bola spôsobená samotným objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis maior). V týchto prípadoch, okrem toho ak si objednávateľ škodu spôsobí sám, CK poskytne objednávateľovi bezodkladne pomoc.


IX. POISTENIE

Objednávateľ zájazdu má poistenie liečebných nákladov v zahraničí zahrnuté v cene zájazdu. CK poskytne objednávateľovi informácie o doplnkovom cestovnom poistení ( poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu ). Poistný vzťah vzniká medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

V cene všetkých zájazdov je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti v poisťovni Alianz Slovenská poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 411021490. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov. CERTIFIKÁT POISTENIA


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.

Objednávateľ súhlasí s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia služieb cestovného ruchu a pre akvizičnú činnosť. Doba platnosti súhlasu je stanovená osobitným zákonom, ktorý ustanovuje lehotu registrácie zmlúv. Odvolanie súhlasu je stanovené v rámci zákonných podmienok.

Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu, že s uvedenými všeobecnými zmluvnými podmienkami súhlasí a prijíma ich v plnom rozsahu. 

Vzťahy medzi objednávateľom a CK, ktoré nie sú upravené zmluvou o obstaraní zájazdu sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


V Košiciach, dňa 14.1.2016